Lekcije

search button
Lection thumbnail
Množenje i dijeljenje, veza i redosled
Lection thumbnail
Množenje i dijeljenje sa 10 i 100
Lection thumbnail
Svojstva množenja
Lection thumbnail
Množenje višestrukih desetica
Lection thumbnail
Dijeljenje zbira i razlike brojeva
Lection thumbnail
Dijeljenje sa ostatkom
Lection thumbnail
Zavisnost proizvoda od promjene činilaca
Lection thumbnail
Zavisnost količnika od djeljenika i djelioca i upoređivanje
Lection thumbnail
Svojstva množenja i dijeljenja jednačine sa 4 računske operac
Lection thumbnail
Određivanje nepoznatog činioca
Lection thumbnail
Usmeno i pismeno množenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem
Lection thumbnail
Određivanje nepoznatog djeljenika i djelioca

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.