Lekcije

search button
Lection thumbnail
Množenje i dijeljenje razlomaka
Lection thumbnail
Dvojni razlomci
Lection thumbnail
Svojstva množenja u skupu racionalnih brojeva
Lection thumbnail
Brojni izrazi sa racionalnim brojevima
Lection thumbnail
Jednačine sa množenjem i dijeljenjem u skupu racion. brojeva
Lection thumbnail
Jednačine sa množenjem i dijeljenjem u skupu rac. brojeva - II
Lection thumbnail
Nejednačine sa množenjem i dijeljenjem u skupu racion. brojeva
Lection thumbnail
Nejednačine sa množenjem i dijeljenjem u skupu rac. brojeva II
Lection thumbnail
Primjena Pitagorine teoreme na trapez (vježbe)
Lection thumbnail
Površina deltoida
Lection thumbnail
Skup Q , skup racionalnih brojeva - Obnavljanje - 9.čas
Lection thumbnail
Četvorougao - 10. čas