Lekcije

search button
Lection thumbnail
Odredi sličnosti i razlike u svojstvima elemenata iste grupe i upoređuje svojstva elemanta u različitim grupama
Lection thumbnail
Objašnjava kako se mijenjaju svojstva elemenata unutar iste periode
Lection thumbnail
Opisuje fizičke i hemijske osobine nemetala
Lection thumbnail
Opisuje fizička i hemijska osobine vodonika; Utvrđuje i predlaže načine za dobijanje vodonika
Lection thumbnail
Objašnjava reaktivnost vodonika; Opisuje važna jedinjenja vodonika
Lection thumbnail
Obnavljanje gradiva 18.01.-22.01. 2021
Lection thumbnail
Opisuje fizička i hemijska svojstva nemetala (halogenih elemenata)
Lection thumbnail
Utvrđuje i predlaže načine za dobijanje nemetala (hlora); Objašnjava reaktivnost nemetala (hlora); Opisuje važnija jedinjenja nemetala (hlora)
Lection thumbnail
Opisuje fizička i hemijska svojstva halkogenih elemenata
Lection thumbnail
Uvrđuje i predlaže načine za dobijanje nemetala (kiseonik); Objašnjava reaktivnost nemetala (kiseonik); Opisuje važnija jedinjenja nemetala (kiseonika)
Lection thumbnail
Opisuje fizička i hemijska svojstva elemenata 15 grupe PSE
Lection thumbnail
Utvrdjuje i predlaže načine za dobijanje nemetala N; objašnjava reaktivnost nemetala N; opisuje važnija jedinjenja nemetala N

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.