Lekcije

search button
Lection thumbnail
Obnavljanje pitanja - Questions - Revision
Lection thumbnail
Glagoli htjeti i moći
Lection thumbnail
Prepozicije za mjesto
Lection thumbnail
Obnavljanje: Moja soba, moj univerzum
Lection thumbnail
Obnavljanje: Slobodne aktivnosti
Lection thumbnail
Sastanak
Lection thumbnail
Sastanak (nastavak) : I ja takođe, ni ja ; obnavljanje glagola IĆI
Lection thumbnail
Pour faire le point - Obnavljanje Modul 1
Lection thumbnail
Ja i hipnoza
Lection thumbnail
Le futur proche – Bliska budućnost
Lection thumbnail
Le minuit - Ponoć
Lection thumbnail
Les sensations- Osjećaji