Lekcije

search button
Lection thumbnail
Relativistička dinamika teorija
Lection thumbnail
Relativistička dinamika zadaci
Lection thumbnail
Plankova hipoteza; Fotoni
Lection thumbnail
Fotoelektrični efekat
Lection thumbnail
De Broljeva relacija; Čestični dualizam
Lection thumbnail
Relacija neodređenosti
Lection thumbnail
Fotoelektrični efekat - zadaci
Lection thumbnail
Modeli atoma
Lection thumbnail
Modeli atoma-zadaci
Lection thumbnail
Jezgro i karakteristike jezgra
Lection thumbnail
Zakon radioaktivnog raspada
Lection thumbnail
Radioaktivnost i vrste radioaktivnih raspada

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.